Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Faktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na Slovensku
State of topic:
approved (doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Mathematics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary: Problematika návštevnosti hradov a zámkov na Slovensku ovplyvňuje rozvoj cestovného ruchu. Cieľom bakalárskej práce je analýza nákladov na prevádzku a dosiahnuté tržby, skúmanie faktorov ovplyvňujúce návštevnosť vybraných slovenských hradov a zámkov. V súčasnom stave problematiky bakalárskej práce budú uvedené základné pojmy týkajúce sa danej problematiky. Vlastná práca bude obsahovať analýzu reálnych nákladov v závislosti od rôznych faktorov (zisk, návštevnosť vo vybraných obdobiach, spotreby energií, ďalšie náklady na prevádzku, služby a pod.). V práci budú použité pojmy z ekonomickej teórie (spotrebiteľský prebytok, funkcia zisku, funkcia celkových nákladov a pod.). Pomocou metód popisnej matematickej štatistiky bude poukázané na dôležité faktory medzi výškou jednotlivých nákladov a ďalšími ekonomickými faktormi (režijné náklady, zisk a strata). Záver práce budú tvoriť modely reálnych situácií – návrhy na zvýšenie návštevnosti hradov a zámkov, ktoré podstatnou mierou ovplyvňujú cestovný ruch, skúmanie motivácie a očakávaní návštevníkov. Pri vypracovaní bakalárskej práce sa vyžaduje spolupráca s vybranými hradmi a zámkami na Slovensku.

There are no limitations of the topic