Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Vplyv sezónnosti na náklady a tržby ubytovacích zariadení
State of topic:
approved (doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Vladimír Matušek, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Mathematics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Mgr. Vladimír Matušek, PhD.
Summary:
Cieľom práce je analyzovať vývoj tržieb a nákladov vybraných ubytovacích zariadení, zistiť ich vplyv na sezónnosť vo vybranom regióne. V teoretickej časti práce budú uvedené základné pojmy týkajúce sa danej problematiky, ďalej základná charakteristika a členenie ubytovacích zariadení, vymedzené budú špecifiká pre druhy služieb a pod. V praktickej časti práce bude analyzovaný vývoj nákladov a tržieb vo vybranom období a budú spracované faktory ovplyvňujúce návštevnosť ubytovacích zariadení. Pomocou základných štatistických metód bude zisťovaný vývoj intenzity sezónnosti. Záver práce budú tvoriť modely reálnych situácií - reálne možnosti znižovania nákladov a zvyšovania tržieb, ktoré podstatnou mierou ovplyvňujú hospodársky výsledok vybraných ubytovacích zariadení. Pri vypracovaní bakalárskej práce sa vyžaduje spolupráca s vybranými ubytovacími zariadeniami.

There are no limitations of the topic