Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podniku
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Jana Ladvenicová, PhD.
Summary: Hlavným cieľom diplomovej práce bude určiť, ktoré faktory vplývajú na hospodárenie podniku v súčasných trhových podmienkach. Podkladom pre spracovanie témy diplomovej práce budú najmä zdroje z účtovnej závierky podniku a to účtovné výkazy podniku (súvaha a výkaz ziskov a strát) za obdobie min. 5 rokov. V práci sa determinujú vnútorné faktory, ktoré pozitívne resp. negatívne vplývajú na hospodárenie vybraného podniku ako napr. náklady, dosiahnuté výnosy, tržby, výsledok hospodárenia, stav peňažných prostriedkov resp. cash flow podniku, stav, vývoj a štruktúra majetku, kapitálu, kvantifikujú sa ukazovatele, prostredníctvom ktorých sa posúdi finančné zdravie podniku, uskutoční sa analýza zamestnancov podniku. Ďalším cieľom práce bude stanoviť externé faktory, ktoré vplývajú na fungovanie podniku - fiškálna politika, monetárna politika, dôchodková politika, konkurencia, vzťahy s dodávateľmi, odberateľmi a ostatnými inštitúciami, ktoré prichádzajú do styku s vybraným podnikom. V závere práce sa stanovia hlavné faktory, ktoré priaznivo resp nepriaznivo ovplyvňujú hospodárenie podniku.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EKP Business Economics
I-MAP Business Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.