Přehled vypsaných témat - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanov
Stav tématu:
schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů:--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude pochopenie mechanizmov účinku drieňa obyčajného podaného v rôznych koncentráciách priamo do žalúdka gastrickou sondou ZDF potkanom a stanovenie koncentrácií, kedy tieto látky budú účinné resp. budú pôsobiť negatívne na živočíšny organizmus. Z hľadiska determinácie účinkov a možnosti aplikácie v liečbe diabetes 2.typu je potrebná identifikácia ich benefičného alebo toxického efektu, eliminácia alebo podpora jeho účinkov. Drieň obyčajný (Cornus mas L.) bude zvieratám (ZDF potkanom) podávaný v rôznych koncentráciách (500 a 1000 mg.kg-1, dužina, gastrickou sondou priamo do žalúdka ZDF potkanov. Vo vzorkách krvi budú stanovené vybrané ukazovatele lipidového profilu. Sledované parametre budú stanovené na prístroji Biolis 24i Premium. Na štatistické analýzy budú použité SAS software a Sigma Plot 11.0 (Jandel, Corte Madera, USA). Signifikantnosť rozdielov medzi jednotlivými experimentálnymi skupinami a kontrolnou skupinou bude určená na úrovni P<0,05.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení