Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanov
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Cieľom práce bude pochopenie mechanizmov účinku drieňa obyčajného podaného v rôznych koncentráciách priamo do žalúdka gastrickou sondou ZDF potkanom a stanovenie koncentrácií, kedy tieto látky budú účinné resp. budú pôsobiť negatívne na živočíšny organizmus. Z hľadiska determinácie účinkov a možnosti aplikácie v liečbe diabetes 2.typu je potrebná identifikácia ich benefičného alebo toxického efektu, eliminácia alebo podpora jeho účinkov. Drieň obyčajný (Cornus mas L.) bude zvieratám (ZDF potkanom) podávaný v rôznych koncentráciách (500 a 1000 mg.kg-1, dužina, gastrickou sondou priamo do žalúdka ZDF potkanov. Vo vzorkách krvi budú stanovené vybrané ukazovatele lipidového profilu. Sledované parametre budú stanovené na prístroji Biolis 24i Premium. Na štatistické analýzy budú použité SAS software a Sigma Plot 11.0 (Jandel, Corte Madera, USA). Signifikantnosť rozdielov medzi jednotlivými experimentálnymi skupinami a kontrolnou skupinou bude určená na úrovni P<0,05.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia