Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
PROCES LIBERALIZÁCIE TRHU PRÁCE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VZHĽADOM K EURÓPSKEJ ÚNII
State of topic:
approved (doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
PaedDr. Helena Baraníková, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Mathematics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Abstrakt: Slovenská republika patrí medzi krajiny s otvorenou ekonomikou smerom ku svetu s vysokým podielom exportu a importu na HDP. Jedným z aspektov a z naznačených cieľov predkladanej bakalárskej práce je zhodnotiť vývojové tendencie v obchode s osobitným dôrazom na teritoriálnu a komoditnú štruktúru v rámci celkových prístupov vedúcich k prínosu a k infraštruktúre členských štátov v EÚ, ako aj k ich samotnému porovnaniu s podobnými komoditami z tretích krajín. Proces liberalizácie trhu je možný len na základe dodržiavania pravidiel stanovených EÚ a jej jednotlivými členskými štátmi, ktoré musia byť kontrolované určeným regulačným orgánom z dôvodu vytvorenia nediskriminačných podmienok pre všetkých jej zúčastnených. Na úrovni Európskeho spoločenstva boli preto prijaté viaceré legislatívne opatrenia, ktorých úlohou bolo vytvoriť podmienky pre liberalizáciu trhu práce s cieľom zabezpečiť spoločný európsky priestor, ktorý má byť založený na hospodárskej súťaži medzi existujúcimi a pripadne novými agropodnikmi, ale aj možnými inými podnikmi. V záverečnej časti práce by mohlo byť tiež uvedené predkladanie cenových ponúk v už spomenutých oblastiach vedúcich pritom k súťaživosti týkajúcich sa aj verejného záujmu a s prínosom na zvýšenie tržieb v infraštruktúre, ako tiež ich celková zvýšená akvizičná činnosť, možno zníženie zaťaženia štátneho rozpočtu, čo je samozrejme niekedy aj vo verejnom záujme, ktoré si pokladáme pri spracovaní uvedenej bakalárskej práce za jej čiastkové ciele. Nemali by sme pozabudnúť v práci uviesť aj našich autorov zaoberajúcich sa uvedenou problematikou. V druhej časti práce je resp. bude už zrealizovaná jej praktická časť s vlastným výskumom vo vyššie uvedenej oblasti, ktorá vyústi do záverečnej jej časti obsahujúcej vlastné formulácie návrhov, poznatkov a odporúčaní v prospech zlepšenia sledovaných cieľov, možno aj vyústenia poznatkov pre pokračovanie sledovania tejto problematiky v budúcnosti možnú diplomovú prácu tohto zamerania. Kľúčové slová: komodity, financie, investície, európsky priestor

There are no limitations of the topic