Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
VPLYV ZAHRANIČNEJ POLITIKY SLOVENSKA NA OBCHODOVANIE S KOMODITAMI SPOLOČNOSTI JAGUAR LAND-ROVER
State of topic:
approved (doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Mathematics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Slovenská republika patrí medzi krajiny s otvorenou ekonomikou s vysokým podielom exportu a importu na HDP. Jedným z aspektov a z naznačených cieľov predkladanej diplomovej práce je zhodnotiť vývojové tendencie v obchode s osobitným dôrazom na teritoriálnu a komoditnú štruktúru v rámci celkových prístupov vedúcich k prínosu a k infraštruktúre členských štátov v EÚ, ako aj k samotnému porovnaniu sa so sektorom tretích krajín. Proces liberalizácie trhu je možný len na základe dodržiavania pravidiel stanovených EÚ a jej jednotlivými členskými štátmi, ktoré musia byť kontrolované určeným regulačným orgánom z dôvodu vytvorenia nediskriminačných podmienok pre všetkých jej zúčastnených. Na úrovni Európskeho spoločenstva boli preto prijaté viaceré legislatívne opatrenia, ktorých úlohou bolo vytvoriť podmienky pre liberalizáciu trhu s cieľom zabezpečiť spoločný európsky priestor, ktorý má byť založený na hospodárskej súťaži medzi existujúcimi a pripadne novými elektronickými, technickými a inými komoditami spoločnosti pôsobiacej u nás a pochádzajúcej z Anglicka, prosperujúcej a vytvárajúcej pracovné príležitosti, ale aj zisky pre Slovensko a samozrejme aj pre seba. Vybrali sme si spoločnosť LAND - ROVER vysoko prosperujúcu a tešíme sa práve z toho, že si pre svoje podnikateľské aktivity zvolila práve nás - Slovensko. Preto nás zaujíma v tomto kontexte legislatíva, ako aj zabezpečenie celej infraštruktúry, ktorú prevádzkuje podnikateľ a toho by sa potom mohla dotýkať vo svojom spracovaní celá diplomová práca aj s jej vývojovými tendenciami, vo verejnom záujme bez štátnej dotácie, pripadne aj so štátnou dotáciou s poukázaním na efektívnosť liberalizácie trhu s elektronickými prípadne technickými komoditami s možným poukázaním na jej riziká aj so štatistickým spracovaním v rámci teritoriálneho, ale môže byť aj zahraničného pôsobenia. V záverečnej časti práce by prípadne mohlo byť spomenuté predkladanie cenových ponúk v už spomenutých oblastiach cieľov vedúcich k súťaživosti týkajúcich sa verejného záujmu a s jej prínosom na zvýšenie tržieb v infraštruktúre, ďalej ich zvýšená akvizičná činnosť, zníženie zaťaženia štátneho rozpočtu, čo je samozrejme tiež vo verejnom záujme, ktoré si pokladáme pri spracovaní tejto diplomovej práce za jej čiastkové ciele; prípadne iné. Kľúčové slová: technické a elektrotechnické komodity, financie, investície, európsky priestor

There are no limitations of the topic