Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky
State of topic: approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Institute: Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Hlavným cieľom diplomovej práce je zistiť, či sa rozdiely vo výkonnosti fariem na území Slovenskej republiky líšia z hľadiska ich veľkosti. Rozdiely vo veľkosti boli analyzované na databáze fariem za skúmané obdobie. Výkonnosť fariem sa analyzovala vybranými ekonomickými ukazovateľmi a metódami. Práca sa skladá zo štyroch kapitol, z ktorých prvá kapitola je teoretická, v druhej kapitole sa popisuje cieľ predkladanej práce. Nasleduje tretia kapitola, v ktorej sú charakterizované skúmané farmy a metodika, ktorá bola použitá na analýzu a posledná, štvrtá kapitola je vlastná práca. Kľúčové slová: poľnohospodárstvo, výkonnosť, slovenské farmy

There are no limitations of the topic