Přehled vypsaných témat - Katedra financií (FEM)

Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Zhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Ústav:
Katedra financií (FEM)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Bc. Vladimíra Galbavá
Abstrakt:
Hlavným cieľom diplomovej práce je zistiť, či sa rozdiely vo výkonnosti fariem na území Slovenskej republiky líšia z hľadiska ich veľkosti. Rozdiely vo veľkosti boli analyzované na databáze fariem za skúmané obdobie. Výkonnosť fariem sa analyzovala vybranými ekonomickými ukazovateľmi a metódami. Práca sa skladá zo štyroch kapitol, z ktorých prvá kapitola je teoretická, v druhej kapitole sa popisuje cieľ predkladanej práce. Nasleduje tretia kapitola, v ktorej sú charakterizované skúmané farmy a metodika, ktorá bola použitá na analýzu a posledná, štvrtá kapitola je vlastná práca. Kľúčové slová: poľnohospodárstvo, výkonnosť, slovenské farmy

K tématu nejsou zadaná žádná omezení