Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Ústav:
Katedra financií - FEM
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Bc. Vladimíra Galbavá
Abstrakt:
Hlavným cieľom diplomovej práce je zistiť, či sa rozdiely vo výkonnosti fariem na území Slovenskej republiky líšia z hľadiska ich veľkosti. Rozdiely vo veľkosti boli analyzované na databáze fariem za skúmané obdobie. Výkonnosť fariem sa analyzovala vybranými ekonomickými ukazovateľmi a metódami. Práca sa skladá zo štyroch kapitol, z ktorých prvá kapitola je teoretická, v druhej kapitole sa popisuje cieľ predkladanej práce. Nasleduje tretia kapitola, v ktorej sú charakterizované skúmané farmy a metodika, ktorá bola použitá na analýzu a posledná, štvrtá kapitola je vlastná práca. Kľúčové slová: poľnohospodárstvo, výkonnosť, slovenské farmy

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia