Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Tomáš Slanina, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Zhodnotenie reprodukčného systému samcov králikov po aplikácii žeruchy peruánskej v in vivo podmienkach.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia