Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Etické aspekty trhu a niektoré jeho slabiny
State of topic: approved (doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Social Science - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
V súčasnosti sa trh pokladá za obdivuhodný mechanizmus pre rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov a taktiež za dosiaľ najdôležitejší regulátor a stimulátor ekonomického rozvoja. Poskytuje jednotlivcom slobodu pre vytváranie zmlúv, čo je prísľubom toho, že ich záujmy budú chránené, ale súčasne sa vynára otázka, či to je dostatočný predpoklad nielen pre dosahovanie cieľov jednotlivých subjektov, ale aj pre koordináciu preferencií a záujmov ostatných účastníkov trhu. Cieľom je poukázať na hodnoty, o ktoré sa opiera fungovanie slobodného trhu, ale aj na niektoré nedostatky, nedokonalosti či slabiny trhu, v dôsledku čoho v spoločnostiach vznikajú problémy a riziká. Napríklad celý rad potrieb v súčasnosti vzniká len v dôsledku ekonomického rastu. Dochádza tak k tomu, že mnohé potreby, ktoré ľudia považujú za vlastné, sú v skutočnosti potrebami trhu. Aj ďalšie nedostatky trhu / krátkodobá orientácia trhu, uspokojovanie pseudopotrieb či niektoré externality, ktoré predstavujú neželateľný vedľajší efekt fungovania trhu, v konečnom dôsledku spomaľujú ekonomický a hlavne spoločenský rozvoj.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
No suitable data found.

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FEM
E15-0125-B Ethics