Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Strategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcie
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Špecifické požiadavky súťažiteľov a trhu spôsobili, že sa slovenské právne prostredie v ostatnom čase muselo vyrovnať s podstatným nárastom dopytu po nových typoch a formách podnikania - startupoch. Za týmto účelom bola v slovenskom právnom poriadku zavedená nová forma podnikania, tzv. Jednoduchá spoločnosť na akcie (JSA).Uvedená téma kladie študentovi za úlohu analyzovať postavenie JSA v slovenskom právnom a podnikateľskom prostredí s cieľom porovnať novú formu podniku so staršími formami podnikov a zistiť jej výhody a nevýhody. Uvedené ciele študent dosahuje predovšetkým zameraním sa na otázky práva a manažmentu podniku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia