Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Finančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstva
State of topic: approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Summary: Na úrovni Európskej únie vzrastá význam finančných nástrojov ako prostriedku implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov, pričom finančné nástroje sú chápané ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstva. Práca sa bude zaoberať vymedzením takýchto nástrojov, zhodnotením ich využívania v EÚ a možnosťami ich implementácie v SR v oblasti poľnohospodárstva.

There are no limitations of the topic