Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Spotrebné úvery v krajinách V4
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Zámerom práce je na základe porovnania podmienok ako aj foriem spotrebných úverov v krajinách V4 zhodnotiť ich vývoj a načrtnúť možné riešenia vzniknutých problémov vzhľadom na žiadúce ekonomické oživenie v tomto regióne. Význam úverov pre ekonomiku, pre banku a pre klienta. Legislatívny rámec spotrebných úverov v krajinách V4. Analýza vývoja spotrebných úverov v krajinách V4 v kontexte vývoja makroekonomického prostredia krajín.

There are no limitations of the topic