Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Trendy pracovnej migrácie v Európe
State of topic:
approved (doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Mathematics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Migrácia je jav, ktorý ovplyvňuje ekonomiku aj politiku, mení populačné zloženie jednotlivých štátov, ale môže vplývať aj na ich bezpečnosť. Spočíva v presúvaní osôb do krajín, ktoré sú relatívne bohatšie ako ich domovské krajiny. Môže ovplyvňovať budúcnosť jednotlivých krajín, ako i celého ľudstva. Môže byť zdrojom ich rozvoja, ale aj konfliktov. Ekonomická migrácia, ktorej primárnym cieľom je zlepšenie ekonomickej situácie migranta, môže byť aj problémom, ak nie je založená na aktívnom a flexibilnom riadení prijímania cudzincov, ktorí sa k rozhodli prísť do danej krajiny. Cieľom našej práce je načrtnúť trendy ekonomickej migrácie v Európe.

There are no limitations of the topic