Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Komparácia nákladov na vysokoškolské štúdium študentov z rôznych regiónov Slovenska
State of topic:
approved (doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Mathematics - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Ekonomická situácia rodín na Slovensku je rôzna. Mladý človek práve zo sociálne slabších rodín sa často rozhoduje, či má po maturite pokračovať v štúdiu na vysokej škole, alebo sa má zapojiť do pracovného procesu. Cieľom práce je zistiť, aké sú priemerné náklady študentov z rôznych oblastí Slovenska na štúdium na vybranej vysokej škole, zmapovať situáciu v poskytovaní štipendií a rôznych podpôr, prípadne možnosti privyrobenia si napríklad rôznymi brigádami v danej oblasti Slovenska.

There are no limitations of the topic