Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Uplatnenie absolventov škôl v krajinách EU v oblasti agrosektora
State of topic:
approved (doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Mathematics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
PaedDr. Tomáš Pechočiak, PhD.
Summary:
Najmä kvalifikovaní odborníci sa v súčasnosti dokážu uplatňovať v oblasti agrosektora aj v krajinách mimo Slovenska. Mnohí z nich získali potrebné kompetencie a zručnosti na prácu v tomto sektore vďaka vzdelávacím inštitúciám na Slovensku ale niektorí získali tieto predpoklady aj vďaka štúdiu v zahraničí, v niektorej krajine EU a po jeho ukončení zostávajú v danej krajine, prípadne v inej krajine EU. Ide o takzvaný „únik mozgov“, ktorý v súčasnosti ohrozuje situáciu na trhu práce a týka sa najmä niektorých profesií. Cieľom práce je na základe kvantitatívneho výskumu zmapovať, či vôbec a do akej miery sa „únik mozgov“ týka odborníkov v agrosektore, ktorých pripravili naše vzdelávacie inštitúcie a ktorí nachádzajú uplatnenie v inej krajine EU. Umožní to uvažovať o príčinách ich odchodu, motivačných faktoroch ale i o situácií na našom trhu práce a v spoločnosti.

There are no limitations of the topic