Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Mezey, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Práca hodnotí kvetnú biológiu rôznych odrôd orecha kráľovského, ktorej poznanie má význam z hľadiska opeľovacích pomerov a voľby vhodných kombinácií odrôd vo výsadbách. Uvedené hodnotenie sa týka dichogamie orecha, ako i dynamiky kvitnutia z hľadiska teplotných pomerov stanovišťa.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia