Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom v podmienkach vidieckej zástavby
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Abstrakt:
Cieľom záverečnej práce bude zhodnotenie súčasného stavu nakladania s komunálnym odpadom vo vybraných obciach. Parciálnym cieľom bude aj návrh na zlepšenie nakladania s odpadom v rámci sledovaného územia v kontexte udržateľného rozvoja. Na základe dotazníkového prieskumu študent vypracuje analýzu vzťahu obyvateľstva k udržateľným spôsobom nakladania s odpadom v obciach. Stav a možnosti lokálneho odpadového hospodárstva študent spracuje aj metódou SWOT analýzy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.