Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Postupy ochrany a obnovy ekosystémov v regióne v závislosti od typizácie a ich priestorovej diferenciácie
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je vypracovať manažment ochrany a obnovy ekosystémov vo vybranom regióne na základe ich typizácie a priestorovej diferenciácii. Študent vypracuje databázu ekosystémov (vodných alebo terestrických ekosystémov), bude analyzovať ich súčasné využívanie, disturbančné činitele a stupeň ochrany. Parciálnym cieľom je na základe predchádzajúcej analýzy navrhnúť opatrenia na zlepšenie súčasného stavu. Na základe výberu narušených ekosystémov, študent navrhne najvhodnejšie metódy a postupy obnovy narušených ekosystémov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.