Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácie
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Abstrakt:
Diplomová práca bude zameraná na výskum zásobovacej ekosystémovej služby plantáže pereniálnej trávy Miscanthus – genotyp Miscanthus × giganteus pestovanej v pôdnoekologických podmienkach juhozápadného Slovenska. Biomasa energetickej trávy predstavuje surovinu pre výrobu biopalív druhej generácie. Ciele diplomovej práce bude analýza vybraných rastových a produkčných parametrov, a bude hodnotený vplyv vybraných klimatických ukazovateľov /sucho, teplota/ a faktora diferencovanej minerálnej výživy na dynamiku rastu nadzemných orgánov vybraných jedincov. Analýza a hodnotenie výsledkov sa uskutoční na výskumnej báze lokalizovanej v katastri obce Kolíňany, terénny výskum a v laboratóriách Výskumného centra AgroBioTech, SPU v Nitre.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.