Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Dopady migrácie na socio-demografickú štruktúru populácií EÚ
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Department of Statistics and Operations Research - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.
Summary: Migrácia významným spôsobom zasiahla do fungovania ekonomík európskeho priestoru. V práci bude venovaná pozornosť vplyvu migrácie do Európy nielen z kvantitatívneho hľadiska, ale bude realizovaný tiež rozbor z hľadiska sociálnych a demografických dopadov na jednotlivé populácie.

There are no limitations of the topic