Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Inflácia ako makroekonomický jav
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Norbert Kecskés, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra matematiky - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Infláciu možno charakterizovať ako rast cenovej hladiny. Prejavuje sa poklesom kúpnej sily peňažnej jednotky a tým aj obyvateľstva, resp. rastom cenovej hladiny tovarov a služieb. Meria sa pomocou cenových indexov CPI, v dnešnej dobe sa preferuje metodika HICP. Bakalárska práca sa zaoberá vývojom inflácie v SR, porovnaním s mierou nezamestnanosti, jej príčinami a ekonomickými dôsledkami.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia