Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Summary: Stratégia predstavuje určenie základných dlhodobých cieľov podniku, spôsoby ich dosiahnutia a alokáciu zdrojov nevyhnutných na uskutočnenie týchto cieľov. Základom tvorby stratégie je zodpovedanie si otázok ako dosiahnuť požadované výsledky, ako prekonať súperov, ako utvoriť a udržať konkurenčnú výhodu a ako posilniť dlhodobú trhovú pozíciu podniku.

There are no limitations of the topic