Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Summary: Stratégia predstavuje určenie základných dlhodobých cieľov podniku, spôsoby ich dosiahnutia a alokáciu zdrojov nevyhnutných na uskutočnenie týchto cieľov. Základom tvorby stratégie je zodpovedanie si otázok ako dosiahnuť požadované výsledky, ako prekonať súperov, ako utvoriť a udržať konkurenčnú výhodu a ako posilniť dlhodobú trhovú pozíciu podniku.

There are no limitations of the topic