Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Abstrakt: Stratégia predstavuje určenie základných dlhodobých cieľov podniku, spôsoby ich dosiahnutia a alokáciu zdrojov nevyhnutných na uskutočnenie týchto cieľov. Základom tvorby stratégie je zodpovedanie si otázok ako dosiahnuť požadované výsledky, ako prekonať súperov, ako utvoriť a udržať konkurenčnú výhodu a ako posilniť dlhodobú trhovú pozíciu podniku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia