Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Vybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podniku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Abstrakt:
Výroba predstavuje premenu vstupov na výstupy za pôsobenia ľudského faktoru. Je neodmysliteľnou súčasťou veľkých spoločností, ktorých cieľom je prinášať na trh atraktívny produkt, ktorý uspokojí ciele zákazníka a zároveň aj producenta. K efektívnej výrobe patrí jej riadenie, ktoré predstavuje aplikáciu základných manažérskych funkcií plánovania, organizovania, vedenia ľudí a kontroly vo výrobnom procese.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia