Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Plánovanie a riadenie zásob vo vybranom podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Radovan Savov, PhD.
Summary: Proces riadenia začína plánovaním. Plánovanie charakterizujeme ako proces stanovenia cieľov a spôsobov ich dosiahnutia. Plánovanie je prvou manažérskou funkciou, preto sa vo všeobecnosti považuje za najdôležitejšiu. Chyba urobená v plánovaní sa preto niekoľkokrát znásobí v podnikovom riadení. Význam plánovania spočíva najmä v znižovaní rizika, koordinovaní aktivít pracovníkov a v rozvoji štandardov výkonnosti. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotenie procesu plánovania a riadenia zásob v podniku a identifikovanie slabých a silných stránok v tomto procese ako aj navrhnutie racionalizačných opatrení.

There are no limitations of the topic