Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Postavenie Slovenska v rámci Európskej únie z pohľadu informačných a komunikačných technológií
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra informatiky (FEM)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Vývoj informačných a komunikačných technológií spôsobuje veľa štrukturálnych zmien v ekonomike a vo fungovaní spoločnosti. IKT majú aj významný vplyv na ekonomický rast podnikov a fungovania spoločnosti. Cieľom diplomovej práce je upriamiť pozornosť na pozíciu Slovenka v rámci krajín V4 prostredníctvom rôznych indexov so zameraním na využívanie informačných a komunikačných technológií.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení