Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
Stav témy: schválené (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Martin Hauptvogl, PhD.
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je analýza a zhodnotenie produkcie biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix so zameraním sa na vybrané odrody pochádzajúce zo švédskeho šľachtiteľského programu. Študent v práci popíše tvorbu biomasy suchej hmoty na konci vegetačného obdobia.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EM environmentálne manažérstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.