Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Uplatňovanie marketingovej komunikácie v maloobchodnej spoločnosti Lidl
State of topic:
approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť marketingovú komunikáciu vo vybranej maloobchodnej spoločnosti Lidl a jej vplyv na správanie sa spotrebiteľov na základe realizovaného dotazníkového prieskumu. Na základe zistených výsledkov budú poskytnuté návrhy na zlepšenie komunikačného mixu vybranej spoločnosti.

There are no limitations of the topic