Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Využívanie scent marketingu vo vybranom segmente služieb
State of topic:
approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je poukázať na možnosti využitia a prínosy scent marketingu v segmente ako sú služby. Súčasťou bakalárskej práce bude navrhnutie aromatizovania vybranej prevádzky služieb vrátane zhodnotenia efektívnosti tohto nového marketingového nástroja v praxi.

There are no limitations of the topic