Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Ekologický marketing a jeho praktické uplatňovanie vo vybraných obchodných reťazcoch
State of topic:
approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá aktuálnou problematikou ekologického marketingu. Úlohou diplomovej práce je poukázať na to ako obchodné reťazce svojimi podnikateľskými a obchodnými aktivitami ovplyvňujú životné prostredie a do akej miery využívajú potenciál ekologického marketingu. Cieľom diplomovej práce bude zhodnotiť vnímanie ekologického správania sa vybraných maloobchodných podnikov spotrebiteľmi a navrhnutie konkrétnych opatrení a odporúčaní v predmetnej problematike do budúcna.

There are no limitations of the topic