Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Marketingová komunikácia vybraných obchodných reťazcov zameraná na redukciu spotreby plastov
State of topic:
approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Summary:
Maloobchodné reťazce na Slovensku v súčasnosti aktívne prispievajú k znižovaniu spotreby plastov, čo adekvátne komunikujú aj smerom ku všetkým zainteresovaným stakeholderom. Cieľom bakalárskej práce bude zhodnotiť vnímanie komunikačných aktivít vybraných obchodných reťazcov v predmetnej problematike spotrebiteľmi prostredníctvom realizovaného dotazníkového prieskumu.

There are no limitations of the topic