Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Marketingová komunikácia v online prostredí
State of topic:
approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Summary: Presýtenosť spotrebiteľov tradičnými médiami či akási reklamná slepota vedie k neustálemu objavovaniu nových možností ako osloviť cieľového zákazníka. Cieľom bakalárskej práce je objasniť pojem online komunikácia, jej jednotlivé formy, merania a vnímanie spotrebiteľmi na základe realizovaného dotazníkového prieskumu. Empirická časť bakalárskej práce má za úlohu navrhnúť aj vlastnú online kampaň pre vybranú značku v segmente potravín s cieľom posilniť znalosť značky na trhu.

There are no limitations of the topic