Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zhodnotenie a predikcia finančného zdravia vybraného podnikateľského subjektu
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Pre správne fungovanie podniku je nevyhnutné poznanie finančnej situácie. Hodnotenie finančného zdravia sa uskutočňuje pomocou finančnej analýzy, ktorá poskytuje množstvo metód a postupov nielen na zhodnotenie doterajšej finančnej situácie, ale aj na predikciu a prognózovanie budúcnosti. Cieľom záverečnej práce je zhodnotiť finančné zdravie vybraného podnikateľského subjektu, predikovať ho do budúcnosti a navrhnúť odporúčania pre zlepšenie situácie vyplývajúce z vykonanej analýzy. Zdrojom údajov pre spracovanie analytickej časti práce budú údaje z účtovnej závierky za obdobie minimálne 5 rokov a údaje z dostupných interných zdrojov podniku.

There are no limitations of the topic