Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Posúdenie finančnej situácie vo vybranom podnikateľskom subjekte
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Economics - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.
Summary:
V súčasnom dynamicky sa meniacom podnikateľskom prostredí je každý podnikateľský subjekt nútený sa daným zmenám prispôsobiť, aby si zachoval a udržal svoje postavenie na trhu. Nápomocným nástrojom k zabezpečeniu stability a odvráteniu nepriaznivej situácie je finančná analýza. Cieľom záverečnej práce bude pomocou vybraných ukazovateľov finančnej analýzy zhodnotiť finančnú situáciu vybraného podniku a na základe toho zistený stav optimalizovať. Spracovanie analytickej časti práce bude realizované na základe údajov účtovnej závierky za časové obdobie (minimálne 5 rokov) a dostupných interných zdrojov podniku.

There are no limitations of the topic