Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Analýza vývoja finančných pomerových ukazovateľov vybraného podniku
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Ľudmila Dobošová, PhD.
Summary:
Finančná analýza je základom pre posudzovanie ekonomických procesov podnikateľského subjektu. Pomocou nej je možné získať informácie, ktoré umožňujú zefektívniť riadenie podniku a pomáhajú včas identifikovať problémové oblasti. Cieľom bakalárskej práce bude zhodnotiť finančnú situáciu podniku pomocou vybraných metód finančnej analýzy za časové obdobie minimálne troch rokov na základe údajov účtovnej závierky a interných údajov.

There are no limitations of the topic