Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Systém separovaného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analyzovať a zhodnotiť stav triedeného zberu komunálnych odpadov vo vybraných obciach (doplníme názvy). Čiastkovým cieľom záverečnej práce je na základe dotazníkovej metódy zistiť záujem obyvateľov o separovaný zber a mieru informovanosti občanov o problematike odpadového hospodárstva. Na základe výsledkov navrhnúť opatrenia zabezpečujúce zlepšenie súčasného stavu nakladania s komunálnom odpadom triedením.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.