Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Abstrakt: Ochrana životného prostredia je jednou z hlavných tém súčasnosti. Environmentálne prístupy zatiaľ nie sú samozrejmosťou, ale podniky sú viazané legislativou plniť ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky a zdieľať víziu Envirostratégie 2030, ktorou je dosiahnutie lepšiej kvality životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo, založené na dôslednej ochrane zložiek životného prostredia a využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok. Oblasti, ktoré budú v rámci ochrany životného prostredia na Slovensku prioritizované, sú problematika odpadového hospodárstva kvality ovzdušia atď. Poľnohospodárstvo je odvetvím, ktoré výrazne ovplyvňuje ekologickú stopu, to znamená, že poľnohospodári, svojím environmentálnym prístupom dokážu významne prispievať k udržateľnosti rozvoja.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia