Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Summary: Ochrana životného prostredia je jednou z hlavných tém súčasnosti. Environmentálne prístupy zatiaľ nie sú samozrejmosťou, ale podniky sú viazané legislativou plniť ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky a zdieľať víziu Envirostratégie 2030, ktorou je dosiahnutie lepšiej kvality životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo, založené na dôslednej ochrane zložiek životného prostredia a využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných látok. Oblasti, ktoré budú v rámci ochrany životného prostredia na Slovensku prioritizované, sú problematika odpadového hospodárstva kvality ovzdušia atď. Poľnohospodárstvo je odvetvím, ktoré výrazne ovplyvňuje ekologickú stopu, to znamená, že poľnohospodári, svojím environmentálnym prístupom dokážu významne prispievať k udržateľnosti rozvoja.

There are no limitations of the topic