Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie lignocelulózovej biomasy na produkciu bioplynu
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Abstrakt: Záverečná práca experimentálneho charakteru zameranú na štúdium možností využitia lignocelulózovej biomasdy na výrobu bioplynu. Budú realizované pokusy v podmienkach bioplynovej stanice využijúc experimentálny fermentor s objemom 100 l. Hodnotené budú metódy a parametre predprípravy vstupného substrátu, výsledky základných analýz biomasy, ako aj množstvo a kvalita produkovaného bioplynu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
FEŠRR
U15-0141-I Malé energetické systémy