Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Abstrakt: Prínosom logistiky je optimalizácia vecnej, priestorovej a časovej diferenciácie výroby a spotreby. Vedie k úspore nákladov, zníženiu stavu zásob, zvýšeniu hospodárnosti a zisku. Poľnohospodárska výroba má svoje špecifiká, ktoré sú jej slabou stránkou a robia ju zraniteľnou. Manažmenty podnikov, aplikáciou správnych nástrojov, dokážu zachovať udržateľnosť rozvoja.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia