Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Summary: Prínosom logistiky je optimalizácia vecnej, priestorovej a časovej diferenciácie výroby a spotreby. Vedie k úspore nákladov, zníženiu stavu zásob, zvýšeniu hospodárnosti a zisku. Poľnohospodárska výroba má svoje špecifiká, ktoré sú jej slabou stránkou a robia ju zraniteľnou. Manažmenty podnikov, aplikáciou správnych nástrojov, dokážu zachovať udržateľnosť rozvoja.

There are no limitations of the topic