Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Analýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Stav témy:
schválené (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analýza a zhodnotenie dynamiky rastu porastu energetickej byliny rodu Miscanthus, genotyp Miscanthus sinensis Tatai, v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska. Študent v diplomovej práci spracuje informácie o dynamike rastu porastu v jedenástom roku (2020). Dynamika rastu porastu (založeného v roku 2010) bude vyjadrená na základe informácií o vybraných rastových parametroch a produkčnej schopnosti na konci vegetačného obdobia. Výsledky študent spracuje v dvojtýždňových intervaloch (14 dní) počas celého vegetačného obdobia sledovanej energetickej byliny.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.