Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja
Stav témy:
schválené (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra environmentálneho manažmentu - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Prčík, PhD.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je analýza a zhodnotenie prírodného potenciálu krajiny vo vybranom okrese. Prostredníctvom konkrétnych príkladov študent poukáže na možnosti uplatňovania vidieckeho turizmu a na využívanie špecifických prírodných daností vo vybranom okrese. Čiastkové výsledky práce študent spracuje do návrhov opatrení smerom do praxe a navrhne konkrétne možnosti rekreačného využitia na základe vyšpecifikovaných a zadefinovaných prírodných daností.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.