Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Ekonomické zhodnotenie výroby kukurice na zrno vo vybranom podniku
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Viktor Porhajaš, CSc.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra ekonomiky - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je ekonomické posúdenie výroby kukurice na zrno vo vybranom podniku. V práci sa zameriame na základné ukazovatele rentability a produktivity práce. Súčasťou práce budú návrhy a opatrenia na znižovanie vstupov a ich efektívnosti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia