Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Neuromarketing, jeho význam v teórii, výskume a praxi
State of topic: approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Ing. Jakub Berčík, PhD.
Summary:
Práca pojednáva o význame a využití vybraných neuromarketingu vo vybranom podniku. Uvádza niekoľko definícií pojmu neuromarketing a sumarizuje základné teoretické poznatky z tejto oblasti. Popisuje základné nástroje neuromarketingu – ich charakteristiky a možnosti využitia. Nadväzujúc na tieto poznatky popisuje relatívne nové možnosti skúmania účinnosti vybraných marketingových nástrojov v skúmanom podniku.

There are no limitations of the topic