Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Vplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republike
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Daniela Hupková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Cieľom tejto práce je zhodnotiť vplyv diferenciácie príjmov domácností na kúpnu silu. Práca bude hodnotiť vzťah medzi výdavkami a príjmami pre hlavné kategórie, úroveň a štruktúru príjmov a výdavkov domácností. Údaje sú získané zo Štatistického úradu Slovenskej republiky, FAO, OECD a Eurostatu.

There are no limitations of the topic